PROGRAM


  Program podzielony jest na 9 modułów tematycznych, w każdym 20 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, warsztaty kameralne i terenowe) + konsulatacje + projekt końcowy.


  1. Komunikacja interpersonalna i kreowanie warsztatu edukatora:

  • Mój pomysł na edukację
  • Wystąpienia publiczne
  • Emisja głosu
  • Komunikacja interpersonalna

  • 2. Metody kształcenia i wychowania różnych grup odbiorców edukacji:

   • Podstawy dydaktyki
   • Procesy grupowe
   • Proces kształcenia w różnych grupach wiekowych
   • Praca z osobami niepełnosprawnymi
   • Metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach

   • 3. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju:

   • Edukacja ekologiczna w Polsce i na świecie
   • Zrównoważona gospodarka leśna - praca leśnika
   • Edukacyjne walory łowiectwa
   • Pożytki leśne w edukacji i rękodziele
   • Podstawy etnobotaniki

   • 4. Podstawy prawa i bezpieczeństwa w działalności edukacyjnej:

   • Aspekty formalno-prawne edukacji
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy
   • Pierwsza pomoc
   • Organizacja zajęć na terenach chronionych
   • Mechanizmy finansowe – pozyskiwanie środków na działalność edukacyjną

   • 5. Kształtowanie infrastruktury edukacyjnej:

   • Architektura w przestrzeni publicznej i edukacyjnej
   • Dynamika Ekspozycji – wystawy przyrodnicze, ścieżki edukacyjne
   • Muzeum Gleb. Gleby w edukacji leśnej
   • Infrastruktura edukacyjna i rekreacyjna w lasach w Polsce i na świecie
   • Pomoce dydaktyczne w edukacji

   • 6. Nowoczesne formy i metody w edukacji:

   • Storytelling – sztuka opowiadania historii
   • Grywalizacja
   • Media społecznościowe
   • Wolontariat w działaniach edukacyjnych
   • Zespół braku kontaktu z naturą

   • 7. Kierunki rozwoju edukacji:

   • Sieć edukacyjna w Europie
   • Kierunki rozwoju edukacji w Lasach Państwowych
   • Edukacja przyrodnicza realizowana przez NGO-sy
   • Nowoczesne centra nauki przez doświadczenie
   • Współpraca różnych podmiotów w działaniach edukacyjnych

   • 8. Edukacja plenerowa (warsztaty terenowe):

   • Zajęcia terenowe promujące idee zrównoważonego rozwoju
   • RPG w edukacji przyrodniczej
   • Możliwości wykorzystania surwiwalu w edukacji
   • Ścieżki przyrodnicze – dobre i złe praktyki
   • Eksperymenty, gry, zabawy i rajdy terenowe

   • 9. Wykorzystanie różnych obiektów w edukacji przyrodniczo-leśnej (warsztaty terenowe):

   • Obiekty edukacyjne w Lasach Państwowych
   • Edukacja przyrodnicza w parkach narodowych