REKRUTACJA


  Informujemy, że rekrutacja na Studia Podyplomowe Edukacja Przyrodniczo-Leśna na rok akademicki 2017/2018 została zakończona. Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, a pozostałych zainteresowanych serdecznie zapraszamy na kolejne edycje studiów. Informujemy, że nabór na rok akademicki 2018/2019 rozpoczniemy 1 maja 2018.  Warunkiem przyjęcia jest przedłożenie następujących dokumentów:

  • podania o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 1)
  • kwestionariusza osobowego (załącznik nr 2)
  • odbitki kserograficznej dyplomu ukończenia studiów
  • 2 fotografii
  • zobowiązania do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (załącznik nr 3). Umowę prosimy wydrukować w 2 egzemplarzach, wypełnić dane osobowe i podpisać, prosimy nie wypełniać szarych pól.
  • okazać kierownikowi studiów podyplomowych oryginał świadectwa ukończenia wyższej uczelni - najpóźniej na pierwszym zjeździe


  • Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

   Magdalena Frączek
   Zakład Bioróżnorodności Leśnej
   Wydział Leśny
   Al. 29 Listopada 46
   31-425 Kraków   O przyjęciu na listę kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń (data stempla pocztowego).


   Regulamin studiów podyplomowych