WYKŁADOWCY


HANNA BĘDKOWSKA - mgr inż. leśnik. Pani od Przyrody w szkole podstawowej Eureka (Zalesie Górne). Prowadzi zajęcia przyrodnicze z przedszkolakami oraz uczniami klas 1-3, natomiast w klasie 4. przedmiot PRZYRODA. Absolwentka licznych kursów oraz studiów podyplomowych: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (Uniwersytet Łódzki), Przyroda (SGGW w Warszawie), Kształcenie Dorosłych (Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi). Autorka wielu książek, broszur, zeszytów edukacyjnych, treści tablic na leśnych ścieżkach, tekstów do filmów przyrodniczych i uczestniczka wielu projektów. Współpracuje z Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych [przy wydawaniu książek oraz przy projekcie eRysia (blog edukatora i co się dzieje w lesie)], z prywatną farmą edukacyjną, z różnymi wydawnictwami i redakcjami.

MAŁGORZATA BUJOCZEK - doktor nauk leśnych, ornitolog, nauczyciel i pracownik naukowy w Zakładzie Bioróżnorodności Leśnej na Wydziale Leśnym UR w Krakowie. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia, również w terenie, z zakresu rozpoznawania, biologii i ekologii zwierząt. Specjalizuje się w pracach badawczych na temat ekologii i ochrony ptaków.
WITOLD CIECHANOWICZ - absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Wieloletni edukator i rzecznik prasowy w Nadleśnictwie Gdańsk. Twórca i redaktor pierwszego profilu nadleśnictwa na portalu Facebook. Współautor leśnego wortalu edukacyjnego "Las rysia eRysia". Autor tekstów publikowanych w Głosie Lasu i Lesie Polskim. Współzałożyciel Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych, obecnie zajmuje się Leśnym Ogrodem Botanicznym Marszewo w Gdyni, w tym jego działalnością edukacyjną.

BARBARA CZOŁNIK - absolwentka Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu z 1980 roku oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego na tej uczelni. Stopień doktora otrzymała w 2009 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych. Autorka wielu publikacji, wystaw gier dydaktycznych oraz scenariuszy zajęć z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa. W latach 2002-2012 aktywny członek Zespołu ds. wspomagania edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych. Wykładowca w Studium Doskonalenia Menadżerów Oświaty w Kaliszu na kierunku Przyroda oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gołuchowie. Wieloletni pracownik Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie zatrudniony na stanowisku kierownika Działu Edukacji i Informacji. Członek Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych, Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział Wielkopolska oraz Niezależnego Europejskiego Stowarzyszenia „Art Nest” w Policach.

ALICJA FISCHER - teriolog, absolwentka biologii środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku UJ  i studiów podyplomowych z zakresu mediacji na Wydziale Zarządzania AGH. Jest starszym specjalistą do spraw edukacji w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym Ojcowskiego Parku Narodowego. Zajmuje się edukacją przyrodniczą dzieci i dorosłych, prowadzi warsztaty dla nauczycieli i lektorów zajęć środowiskowych. Jej zainteresowania obejmują ponadto ekologię i biologię ssaków oraz społeczne uwarunkowania ochrony  przyrody. Przewodnik turystyczny po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (od 2003 r.). Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK. Autorka i współautorka materiałów edukacyjnych oraz artykułów naukowych.

MAGDALENA FRĄCZEK - doktor nauk leśnych. Adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Bioróżnorodności Leśnej na Wydziale Leśnym UR w Krakowie. Prowadzi kurs „Edukacja przyrodniczo-leśna” dla kierunku Leśnictwo oraz zajęcia z dendrologii, botaniki, fitosocjologii i etnobotaniki. Promotor licznych prac inżynierskich i magisterskich z zakresu ekologii roślin i edukacji przyrodniczo-leśnej. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wykłada na Podyplomowym Studium Ochrony Przyrody im. prof. Stefana Myczkowskiego. Współtwórca Festiwalu Nauki i Małopolskiej Nocy Naukowców na Wydziale Leśnym. Członek Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych.

ALICJA GASEK - mama, edukator, naukowiec. Pracuje przy projekcie restytucji łąk nad Wisłą. Uczy się ciągle i nadal w SGGW, na Wydziale Leśnym, obecnie na studiach doktoranckich, bada potencjał rekreacyjny lasów łęgowych nad Wisłą. Jako edukator tworzy i prowadzi zajęcia edukacyjne oczywiście głównie nad Wisłą. Pasja, praca, nauka - las, woda, człowiek.
MAJA GŁOWACKA - dr nauk biologicznych (ekologia roślin), doświadczenie dydaktyczne i naukowe w pracy na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach oraz na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego. Od 1996 roku współpracuje z różnymi instytucjami, prowadząc zajęcia z edukacji ekologicznej. W latach 2009-2014 pracowała w Śląskim Ogrodzie Botanicznym na stanowiskach: Kurator Pracowni Kolekcji Siedliskowych, Kierownik Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej oraz zastępca dyrektora ds. edukacji; była również kierownikiem projektu „Akademia Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju”. Autorka i współautorka kilkunastu projektów edukacyjnych. Absolwentka Szkoły Trenerów umiejętności psychospołecznych organizowanej przez Śląską Szkołę Trenerów „Gniazdo”. Uczestniczka kursów z zakresu Porozumienia bez Przemocy. Współpracuje z Fundacją SOS Dla Zwierząt.

GRAŻYNA GŁUCH - absolwentka Wydziału Ogrodniczego – Oddziału Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie i Studiów Podyplomowych Gospodarki Leśnej w Planowym Kształtowaniu Środowiska Przyrodniczego (Wydział Leśny SGGW). Pracownik Instytutu Badawczego Leśnictwa na stanowisku głównego specjalisty w Zakładzie Informacji Naukowej i Promocji. Prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla nauczycieli i edukatorów leśnych, seminaryjne zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Wydziału Ochrony Środowiska w WSPiRR w Falentach z przedmiotu "Kształtowanie Krajobrazu”. Autorka licznych scenariuszy, zeszytów ćwiczeń, artykułów oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych. Współtworzy Festiwal Nauki i obchody Dnia Ziemi.

MAGDALENA GRECZUK - dr inż. nauk leśnych, absolwentka Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz podyplomowych studiów pedagogicznych. W pracy badawczej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, a w szczególności relacjami na poziomie nadleśnictwo – szkoła podstawowa. Podczas pracy zawodowej zajmowała się prowadzeniem zajęć z młodzieżą na poziomie nadleśnictw, organizowała szkolenia dla leśników edukatorów oraz koordynowała działania z zakresu edukacji leśnej na poziomie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

ANDRZEJ GRZYWACZ - profesor nauk leśnych, specjalista w zakresie fitopatologii i mykologii leśnej oraz ochrony przyrody w lasach. Dziekan Wydziału Leśnego SGGW (1990–1993) i prorektor SGGW (1984–1990). Był wieloletnim przewodniczącym rady naukowej IBL (1991–2007), przewodniczącym Kolegium Lasów Państwowych (1998–2003), Państwowej Rady Ochrony Przyrody (2001–2003) oraz rady naukowej Ligi Ochrony Przyrody (1991–1992). Powoływany w skład rad redakcyjnych i programowych różnych czasopism branżowych. Od 1997 jest prezesem Polskiego Towarzystwa Leśnego. Członek rzeczywisty PAN. W latach 1992–1993 wiceminister środowiska i główny konserwator przyrody. Promotor wielu prac magisterskich i doktorskich, w tym z zakresu edukacji leśnej, autor ponad 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz kilkunastu książek.

MAGDALENA HĘDRZAK - ur. w 1972 w Rzeszowie. Jest doktorem nauk rolniczych zatrudnionym na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. Ukończyła także Instytut Psychologii Stosowanej w Krakowie, na kierunku Psychologia i Psychoterapia. Uczestniczyła w warsztatach rozwojowych oraz treningach interpersonalnych. Przez dwa lata była wolnym słuchaczem Wyższej Szkoły Psychologii w Moskwie (filia w Łodzi). Jej zainteresowania obejmują zagadnienia przyrodnicze związane ze społecznymi uwarunkowaniami ochrony przyrody, oraz tematykę związaną rozwojem osobistym człowieka.

PIOTR IDZIAK - socjolog wsi i antropolog kultury. Pracownik Małopolskiego Instytutu Kultury, członek zespołu Dynamika Ekspozycji. Współautor wystaw i ścieżek dziedzictwa. Autor gier planszowych, terenowych i questingów. Tworzy scenariusze ekspozycji i działań edukacyjnych. Współpracuje przy budowanie produktów turystycznych opartych o dziedzictwo kulturowe. Uczestniczy w projektach aktywizacji społeczności lokalnych. Trener kreatywności i moderator zespołowego procesu twórczego. Współautor metody interpretacji dziedzictwa wykorzystywanej w pracach Dynamiki Ekspozycji.

ANNA KALINOWSKA - dr nauk biologicznych (UW), Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. W latach 1998-2002 Dyrektor Biura Edukacji i Komunikacji Społecznej Ministerstwa Środowiska. Członek Rady Dyrektorów Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią (REC). Reprezentuje Europę we władzach Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Kieruje Studium NATO poświęconym edukacji ekologicznej w Siłach Zbrojnych. Człowiek Roku 2003 Polskiej Ekologii. Koordynator wielu projektów edukacyjnych, w tym programu uczelni europejskich TEMPUS, Polsko-Duńskiej Szkoły Ochrony Środowiska, programu Wzmacnianie Edukacji Ekologicznej w Szkołach Podstawowych w Polsce prowadzonym przy współpracy z Wielką Brytanią. Wykładowca akademicki, promotor licznych prac magisterskich, autor książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych, programów radiowych i telewizyjnych.

MAŁGORZATA KARWOWSKA-STEFANIAK - doktor nauk chemicznych (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego). Nauczyciel chemii w jednym z warszawskich liceów. Profesjonalny trener biznesu, projektuje i prowadzi szkolenia głównie dla osób związanych z edukacją. Od 2008 roku współpracuje z Centrum Nauki Kopernik. Pracowała jako koordynator projektów w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych WSiP. Redaktor merytoryczny i językowy podręczników szkolnych. Twórca materiałów edukacyjnych. Jej zainteresowania w obszarze edukacji to przede wszystkim aktywne metody nauczania oraz komunikacja naukowa.

JAN KRZEPTOWSKI-SABAŁA - mgr inż. leśnik. Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, przewodnik tatrzański specjalizujący się w turystyce przyrodniczej, prezes Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody. W TPN zajmuje się koordynacją programu "Wolontariat dla Tatr", programu współpracy z lokalnymi kwaterodawcami „Gotowi w Góry” oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Prowadzi także szkolenia z zakresu ochrony przyrody, zasad udostępniania parku narodowego oraz etyki outdoorowej „Leave no Trace”.

ŁUKASZ MIGIEL - ratownik medyczny, ratownik TOPR, zawodowo związany z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu. Ukończył studia; Ratownictwo Medyczne na PWSZ w Nowym Targu, a także Studia Podyplomowe z zakresu Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Higieny Pracy na Politechnice Krakowskiej. Ukończone kursy medyczne; ACLS, ITLS, PALS i wiele innych. Instruktor Narciarstwa Alpejskiego, instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego. Szef Sekcji Psów Ratowniczych w TOPR. Z ratownictwem górskim związany od 2006 roku.

WIKTOR NATURSKI - rocznik ’75, od szkoły średniej zaangażowany w prace społeczne. Absolwent Technikum Leśnego w Brynku i Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Pracował w Nadleśnictwie Bielsko, RDLP w Katowicach, a następnie Nadleśnictwie Ustroń, gdzie odpowiada za edukację leśną, ochronę przyrody i kontakty z mediami. Członek unijnej podgrupy zajmującej się edukacją leśną Forest Communicators Network (FCN) -Subgroup-Forest Pedagogics. Współpracował przy projekcie eRysia, Kalendarza z Lasu oraz innych edukacyjnych inicjatywach. „Ojciec” i prezes Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych.

BOGDAN OGRODNIK - dr nauk filozoficznych, mgr fizyki, doświadczenie dydaktyczne i naukowe w pracy na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach oraz w Instytucie Filozofii UŚ w Katowicach. Inicjator i współtwórca Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Współtwórca i realizator programów edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Autor koncepcji zdarzenia edukacyjnego. W ostatnich latach w ŚOB pełnił funkcję zastępca dyrektora ds. naukowych. Absolwent Szkoły Trenerów umiejętności psychospołecznych organizowanej przez Śląską Szkołę Trenerów „Gniazdo”. Obecnie współpracuje ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie prowadzi wykłady i seminaria z filozofii, etyki i bioetyki. Przewodniczący Towarzystwa Metafizycznego im. A.N. Whiteheada. Jest także realizatorem Szkoły dla Rodziców i Wychowawców dedykowanej 40 godzinnym warsztatom doskonalącym komunikację interpersonalną oraz pokojowe rozwiązywanie konfliktów wychowawczych metodą T. Gordona. Uczestnik kursów z zakresu Porozumienia bez Przemocy.

PIOTR PACANOWSKI - dr inż. leśnik, gleboznawca. Współtwórca i pracownik pierwszego w Polsce Centrum Edukacji Gleboznawczej – Muzeum Gleb powstałego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Prowadzi zajęcia dotyczące gleb na wszystkich poziomach kształcenia - (od przedszkolaka po seniora). Opracowuje materiały dydaktyczne dla szkół, zarówno autorskie jak również adaptuje pomysły z ośrodków zagranicznych do warunków krajowych.TOMASZ PASIERBEK - biolog, nauczyciel akademicki, stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Współautor podręcznika „Świat przyrody. E-podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych”, członek zespołu autorskiego projektu P21 - Twórcze Przedszkole XXI wieku. Uczestnik międzynarodowych konferencji z zakresu nauk przyrodniczych i udostępniania turystycznego, m. in. USA, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Czechy, Węgry, Włochy. Stypendysta Departamentu Stanu USA w ramach programu International Visitor Leadership. Współautor i koordynator wielu projektów edukacyjnych finansowanych ze źródeł krajowych i unijnych. Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego; wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, edukator/trener Centrum Szkoleniowego eduskrypt.pl

ŁUCJA PIEKARSKA-DURAJ - zajmuje się antropologią społeczną, zainteresowana szczególnie problematyką pamięci, tożsamości i dziedzictwa; jest doktorem socjologii (UJ), współautorką szeregu wystaw i działań muzealnych, a także trenerką procesu twórczego, specjalizuje się w zastosowaniu technik narracyjnych. Od dekady związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, gdzie realizuje projekty edukacyjne i muzealnicze promując metodę interpretacji dziedzictwa.

ANNA PIKUS - naczelniczka Wydziału Edukacji w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, współzałożycielka Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych, członek europejskiej podgrupy Forest Pedagogics Network. Tworzy i prowadzi warsztaty dla nauczycieli w Centrum Nauki Kopernik. Studentka pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie na Wydziale Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz uczestniczka 16. Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Absolwentka studiów podyplomowych "Projektowanie Usług" w School of Form, SWPS w Poznaniu. Współautorka wydawnictw związanych z szeroko pojętą edukacją przyrodniczoleśną. Współautorka leśnego wortalu edukacyjnego „Las rysia eRysia”. Jej pasją są media społecznościowe. Współtworzyła i prowadziła projekty „Bielik online” i „Żubry online”.

ŁUKASZ PORĘBSKI - mgr inż. leśnik. Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Od 7 lat pracuje w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, w którym zajmuje się przygotowaniem, promowaniem i realizacją projektów finansowanych z środków Unii Europejskiej. Od 2012 roku pracuje w projekcie LIFE+ "Dla różnorodności biologicznej", współtworząc kampanie medialną o ochronie przyrody.KRZYSZTOF PRYSTUPA - trener i mentor wystąpień publicznych, emisji głosu oraz dykcji. Aktor, logopeda medialny. Od czerwca 2014 r. prezes zarządu Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, prowadzi własną firmę szkoleniową ViaMowa. Pracował, jako Asystent w PWST w Krakowie przy przedmiocie wymowa sceniczna wykłada w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, gościnnie gra w Teatrze Groteska w Krakowie i Loch Camelot. Jest autorem studiów podyplomowych „Biznesowe wystąpienia publiczne”. Prywatnie jest mężem i tatą. Wolny czas spędza na spacerach po Dolinkach Podkrakowskich i po rodzinnym Roztoczu. Uprawia biegi długodystansowe, które są dla niego źródłem odprężenia i pomysłów. Jego marzeniem jest przebiec maraton w tempie 3:15, co gwarantuje udział w Maratonie Bostońskim.

KATARZYNA RATKOWSKA - od ponad dwudziestu sześciu lat jestem nauczycielką w klasach 1-3. Kocham nie tylko swoją pracę, ale przede wszystkim rodzinę: męża, dwie córki-studentki, psa i koty. W ramach walki ze szkolną rutyną zajmuję się projektami międzynarodowym. W wolnych chwilach pracuję w ogrodzie albo podróżuję po Polsce i Europie.
RAFAŁ RYSZKA - (ur. 1975) pedagog, współzałożyciel i członek zarządu Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców. Członek Towarzystwa Szkół Waldorfskich Waldorfschulgemeinschaft e.V. w Leipzig, koordynator m.in. polsko-niemieckich wymian młodzieży i pedagogów oraz pedagogicznych wizyt studyjnych w Niemczech (certyfikat organizatora projektów międzynarodowych Deutsch-Polnisches Jugendwerk), realizator projektów metodą Erlebnispädagogik (pedagogika przeżyć/edukacja przygodą), polski współpracownik międzynarodowego kwartalnika pedagogiki przeżyć „e&l” - Internationale Zeitschrift für handlungsorientiertes Lernen (http://www.e-und-l.de). Instruktor harcerski (harcmistrz) ZHPpgK w Niemczech, wcześniej Komendant Szkoły Instruktorskiej Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy ZHR i Komendant Chorągwi (2001-2004). Koordynator niemieckiego projektu krajoznawczo-turystycznego „Schlesien mal anders” (www.schlesienmalanders. eu). Zawodowo nauczyciel w szkole specjalnej Lernen plus gGmbH Schloss Schönefeld w Leipzig (http://www.schloss-schoenefeld.de).

MAREK STYCZYŃSKI - leśnik i ekspert w zakresie ekologii terenów górskich, pracuje jako specjalista w rządowej agencji ochrony środowiska. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się etnobiologią w kontekście poszukiwań głębokich związków pomiędzy kulturą tradycyjną i sztuką współczesną, a żywym środowiskiem naturalnym. Swoje doświadczenia wykorzystuje w Projekcie Karpaty Magiczne prowadzonym wraz z żoną dr Anną Nacher od 1998 roku i nowej, krakowskiej formacji Noise to Silence  oraz w licznych publikacjach, nagraniach płytowych, projektach pobocznych oraz autorskich warsztatach i wykładach dla studentów. Autor książek i trzech autorskich blogów.

MAGDALENA SZYMAŃSKA - absolwentka kierunku biologia i geologia na Uniwersytecie Jagiellońskim; ukończyła studium pedagogiczne UJ (nauczanie przyrody i biologii), kurs „Teaching for Sustainability” na Uniwersytecie w Malmö oraz Podyplomowe Studium Ochrony Przyrody na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Uczestniczka Studiów Podyplomowych „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim” w Katedrze Prawa Europejskiego i Katedrze Prawa Ochrony Środowiska UJ. Pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, w której zajmuje się m.in. ochroną i zarządzaniem obszarami Natura 2000, procedurami ocen oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000 oraz sporządzaniem planów zadań ochronnych. Autorka i realizatorka projektów poświęconych czynnej ochronie muraw kserotermicznych. Uczestniczy w edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych. Pasjonatka długich górskich wędrówek (w szczególności po Polskich i Ukraińskich Karpatach) oraz fotografii przyrodniczej.

KRZYSZTOF TOMASIAK - mgr inż. leśnik. Absolwent Wydział Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie, absolwent Technikum Leśnego w Starym Sączu. Od 1998 roku pracownik Nadleśnictwa Piwniczna, na stanowisku Specjalisty ds. Edukacji Leśnej. Zajmuje się m.in. Ośrodkiem Edukacji Leśnej w Roztoce Ryterskiej, w ramach działalności Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego”. Hobby – fotografia przyrodnicza.


MAREK WAJDZIK - doktor nauk leśnych, absolwent Wydziału Leśnego AR w Krakowie, pracownik w Zakładzie Bioróżnorodności Leśnej. Wykładowca Gospodarki łowieckiej, Ekologii populacjami zwierząt oraz autorskich przedmiotów: Kynologii łowieckiej oraz Wyceny i oceny trofeów łowieckich. Myśliwy, lektor ekspert i członek licznych komisji problemowych w PZŁ(m.in. Komisji Szkoleniowej, Hodowlanej i Kynologicznej). Posiada uprawnienia: sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego i eksperta wyceny medalowej trofeów. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu gospodarki łowieckiej i ochrony przyrody. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Studiów Podyplomowych „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny” oraz specjalistyczne szkolenia. Współtwórca wielu projektów edukacyjnych, w tym ponad 120 audycji radiowych. Wykładowca na Uniwersytecie Dzieci, Uniwersytecie dla Młodzieży, a także Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wieloletni koordynator Festiwalu Nauki.


KRZYSZTOF WOSTAL - Osoba jednocześnie całkowicie niewidoma i słabosłysząca. Posiada dyplom Technika Informatyka i Licencjat Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Magister pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Od roku 1999 prowadzi działalność społeczną. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego zarządu TPG, a także jest członkiem Rady Fundatorów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących. Za swoją działalność na różnych płaszczyznach był kilkakrotnie nagradzany. W branży szkoleniowej pracuje od roku 2000, prowadząc szkolenia na zlecenie różnych firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji. W roku 2010 założył Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM, który zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla osób z niepełnosprawnością oraz o niepełnosprawności dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Potrafi biegle czytać i pisać alfabetem brajla. Zna alternatywne metody komunikacji, jak alfabet Lorma, Brajl do dłoni i daktylografia.

JADWIGA WRÓBEL - pedagog, resocjalizator, terapeuta, trener. Od wielu lat pracownik Domu Pomocy Społecznej w Krakowie - obecnie kierownik ds k.o. i terapii zajęciowej. Swoją pracą związana z osobami przewlekle chorymi psychicznie, starszymi, upośledzonymi, uzależnionymi. Działając w Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Wspólna Radość" w Krakowie organizuje pikniki integracyjne dla 700 osób niepełnosprawnych z woj. małopolskiego ich rodzin i społeczności lokalnej. Zrealizowała własny projekt "Warsztaty artystyczne" dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z Małopolski, w 2013 roku koordynowała projekt "Hortiterapia i Fitoterapia - nasz sposób na integrację międzypokoleniową" - skierowany dla osób 60+ i młodzieży w wieku 11 - 15 lat. Prowadzi terapię indywidualną i grupową.

MACIEJ ZIARKO - jest ratownikiem medycznym oraz ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, z którym jest związany od 8 lat. Ukończył studia: Ratownictwo Medyczne na PWSZ w Nowym Targu. Ukończone kursy medyczne; ACLS, ITLS, PALS. Poza działalnością górską od 10 lat pracuje w firmie Tatra Extreme, w której zajmuje się przygotowywaniem oraz realizacją programów typu "incentive" w Europie, Ameryce Południowej oraz Azji. Jest pomysłodawcą inicjatywy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży „Zielona Szkoła Tatry”.


MARZENA ŻYLIŃSKA - zajmuję się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Od wielu lat prowadzę szkolenia dla nauczycieli, tworzę materiały dydaktyczne, jestem autorką licznych artykułów i dwóch książek: „Między podręcznikiem a internetem” i „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”. Przez wiele lat kształciłam przyszłych nauczycieli i prowadziłam seminaria metodyczne, obecnie jestem zaangażowana w tworzenie ruchu Budzących się szkół. Zajmuję się również tworzeniem materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia.
Marzę o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzę, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas.